Podmienky použitia

 

Upozornenie

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky spoločnosti NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o. a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

 

Používanie webových stránok

Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

 

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke spoločnosti NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o., ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o. nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

 

Obchodné informácie

Záväzky a povinnosti NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o. v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

 

© 2018 NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.